vogelwerkgroep cronesteyn


Vogelwerkgroep Cronesteyn verwelkomt graag nieuwe leden! Meer informatie vind je onderaan deze pagina.

waarnemingen 2019

Eind mei 2019

Hoera, de sperwers broeden weer in het park! Ze hebben een nieuw nest gebouwd in een grote populier, op een steenworp afstand van het oude nest, precies zoals het hoort. En het zou zomaar kunnen dat er aan de andere kant van het park een paar buizerds nestelt. Verder gaan we binnenkort op een avond luisteren of er jonge ransuiltjes zitten te bedelen.

Alle zomergasten zijn intussen gearriveerd: lekker veel zwartkoppen en tjiftjafs, wat tuinfluiters, een paar kleine karekieten (dat zijn er wel eens meer geweest), de braamsluiper op zijn vaste stek midden in het park, de grasmus dito, een paar rietgorzen, een handvol fitissen, een bosrietzanger. Alleen de nachtegaal en de spotvogel lijken dit jaar te ontbreken.

Je ziet op het moment veel jonge mezen in het park: kool-, pimpel- en gelukkig ook staartmeesjes. Wat de scholeksters betreft komen we hopelijk op 5 paar, maar kieviten en grutto's zijn er weinig en de tureluur zien we helemaal niet meer.

Goed nieuws is er ook: er broeden waarschijnlijk weer ijsvogels en er zijn weer drie paar broedende lepelaars in beeld! De locatie houden we geheim, want ze zijn erg gevoelig voor verstoring. Maar je kunt ze volop in de slootjes zien foerageren. De boerenzwaluwen zijn ook weer gesignaleerd (bij de hooiberg van de Tuin van de Smid) en er is recent een gekraagde roodstaart gehoord in de grienden.

Behalve de broedvogels zijn er ook wat soorten die in het park komen foerageren: visdiefjes, aalscholvers en oeverlopers, om maar wat leuke soorten te noemen.

April 2019

Half maart ronden we de wintertellingen af en beginnen de voorjaarstellingen: vroeg opstaan voor de zangvogels! Die stellen ook nooit teleur in Cronesteyn. Bij de eerste telling is het al gelijk gezellig met roodborsten, heggemussen, mezen en andere standvogels. De boomkruiper is niet zo nadrukkelijk aanwezig, maar je kunt hem gelukkig op minstens drie plekken horen in het park. Boomkruipers houden van oude bomen met een ruwe schors waar ze lekker op insectjes kunnen jagen.

Ook de grote bonte spechten (we hebben zeker weer een paar gezinnetjes dit jaar) en de groene specht kun je al vanaf het vroege voorjaar horen. De sperwers die vorig jaar met succes in het park hebben gebroed zijn ook weer in beeld, al zullen de zangvogels daar minder gelukkig mee zijn.

Half maart waren er vier paartjes scholekster in de weilanden te zien, begin april één kievit en een gruttopaar; de komende tellingen moeten uitwijzen of ze het aandurven te komen broeden.

In de eerste weken van april zingen er al aardig wat zomergasten in het park, vooral zwartkoppen en tjiftjafs. De fitis en de karekiet verwachten we binnenkort. In de moerastuin laat de eerste rietgors zijn korte liedje horen en bij de bijenstal in het Reigersbos zingt een uitbundig puttertje. Tijdens de kolonietelling voor de blauwe reigers - ze verhuizen geleidelijk naar het Landgoedbos - spotten we ook aardig wat kauwenpaartjes die met de inrichting van hun nesten bezig zijn. De grauwe ganzen daarentegen hebben het broeden alweer meest achter de rug, die zijn er altijd vroeg bij.

Tijdens de reigertelling vloog er een lepelaar een aantal rondjes laag boven de reigerkolonie van het Landgoedbos. Zouden er dan toch weer lepelaars komen broeden in het park?

Vogelrijkdom in het park

De leden van Vogelwerkgroep Cronesteyn tellen al sinds de opening van het park, meer dan dertig jaar geleden, de vogels die er broeden. Dankzij het gevarieerde landschap van Cronesteyn zijn er aardig wat soorten te bewonderen (op dit moment rond de 55 broedende soorten). Het weidegebied herbergt grutto's, scholeksters, krakeenden en andere weidevogels, al moeten we er gelijk bij zeggen dat het met grutto, kievit en tureluur niet goed gaat. In het nieuwe beheerplan voor het park staan diverse weidevogelvriendelijke maatregelen; we hopen dat die nog op tijd komen.

In de bos- en parkachtige delen zijn allerlei zangvogels te vinden (in 2018 zelfs een nachtegaal), maar ook een indrukwekkende kolonie blauwe reigers met rond de vijftig nesten. Dankzij de sloten en rietkragen zijn ook bijvoorbeeld de kleine karekiet, rietgors en bosrietzanger van de partij. De tijdelijke baggerdepots die tot 2018 in het park lagen, leverden direct spannende nieuwe soorten op, zoals de kluut en de kleine plevier. De ijsvogels waar het de afgelopen jaren net zo lekker mee ging, zijn vroeg in 2018 allemaal gesneuveld door de vorst. De lepelaars die een kolonie leken te beginnen in het Reigersbos hebben intussen elders een rustiger plekje opgezocht.

Sinds een jaar of tien telt de VWG ook in de winter. In de sloten en weilanden verzamelen zich dan bijvoorbeeld smienten, krakeenden en diverse soorten ganzen.


Het werk van de Vogelwerkgroep

VWG Cronesteyn maakt elk voorjaar een aantal rondes om alle waarnemingen in kaart te brengen die op broeden wijzen. Acht bezoeken worden ’s ochtends vroeg gebracht, twee in de avond (voor de uilen) en een aantal overdag voor diverse eendensoorten, de reigerkolonie en de lepelaars. In de winter wordt er eens per maand overdag geteld om de wintergasten te inventariseren (met name de water- en roofvogels).
Al die gegevens worden in het computersysteem van de landelijke organisatie SOVON ingevoerd; daarnaast worden ze o.a. gebruikt voor het beheer van het polderpark.

Corinna Vermeulen (Cronesteynteller sinds 2000) vertelt: ‘Het vroege opstaan vind ik het lastigst. Maar als je eenmaal in het park bent en de eerste zonnestralen op de ochtendnevel ziet en al die vogels hoort, dan weet je weer waarom je het doet.’


Meld je aan als teller!

Wil je mee helpen tellen, dan is het wel vereist dat je algemene zangvogels als merel en zwartkop al aan hun geluid kunt herkennen. De braamsluiper komt dan ter plekke wel, want je wordt natuurlijk ingewerkt door een vogelteller met ervaring. We verwachten dat je een keer of acht per jaar meegaat op veldbezoek (4x in de vroege ochtend en 4x overdag). Aanmelding en informatie bij Corinna Vermeulen, 071–523 18 66, vwgcronesteyn@xs4all.nl


’s Ochtends vroeg zie je Cronesteyn op zijn mooist       (foto Corinna Vermeulen)naar boven   omhoog